Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi poszukuje kandydatów do pracy

Stanowisko: psycholog

Miejsce pracy: Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, ul. Północna 27/29 91- 420 Łódź

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 g. tygodniowo);

Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. diagnoza psychologiczna kandydatów na rodziców adopcyjnych, którzy zgłosili się do ROA w Łodzi, sporządzanie opinii psychologicznej o ich kwalifikacjach osobistych oraz ich przedstawianie na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnych,
 2. sporządzanie opinii kwalifikacyjnej dla sądu w prowadzonych przez siebie procedurach adopcyjnych oraz uczestniczenie w sprawach sądowych ich dotyczących,
 3. przygotowywanie kandydatów do pełnienia roli rodziców adopcyjnych,
 4. diagnoza psychologiczna dzieci kwalifikowanych do przysposobienia zgłoszonych do ROA w Łodzi,
 5. udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom szpitala, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka zaraz po urodzeniu,
 6. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz u organizatorów pieczy zastępczej w powiatach województwa łódzkiego.

 

Wymagania niezbędne (konieczne), które kandydat musi spełniać:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada tytuł zawodowy magistra psychologii,
 4. posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
 5. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie jest osobą, której zawieszono lub ograniczono władzę rodzicielską,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
  7. nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiada znajomość przepisów z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 447 z późn. zm.) ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze,
 2. ukończone kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczta e-mail, telefon;
 4. umiejętność stosowania psychologicznych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w psychologii,
 5. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:

komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, terminowość, punktualność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,

 1. doświadczenie w prowadzeniu dokumentów i rejestrów.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt informatyczny: komputer, oprogramowanie Windows

środki łączności: telefon, Internet, poczta e-mail,

inne urządzenia: kserokopiarka, drukarka, szafy do przechowywania dokumentacji, biurko, krzesło, przybory biurowe.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV  na nasz adres e-mailowy: roa@lodzkie.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 426302550, 426302556.