Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 27/29
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : Anita Mielczarek, tel. 447339008, e-mail: roapt@lodzkie.pl
3. Kategorie danych i cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zatrudnieniem w celu realizacji umowy o pracę oraz w celu realizacji obowiązków publiczno-prawnych wynikających z zatrudniania Pracownika – dotyczy danych, o których mowa w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
 • w związku z zatrudnieniem Pracownika na podstawie dobrowolnej zgody Pracownika – dotyczy danych innych niż wskazane w art. 221 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 • w związku z zatrudnieniem Pracownika – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – dotyczy danych, o których mowa w art. 221 § 4 Kodeksu pracy;
 • w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, dane osobowe Pracownika będą również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi ze stosunkiem pracy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.


4. Poza ustawą Kodeks pracy, Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 1999 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
 • a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków Administratora jako pracodawcy – również w związku z przepisami tych aktów.


5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (m.in. organy kontroli, Sąd, itp.)
 • wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.


6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez następujący okres:

 • dane przetwarzane w związku z zatrudnieniem Pracownika (akta pracownicze) – w trakcie trwania stosunku pracy oraz przez okres 50 lat od czasu zakończenia stosunku pracy, chyba że Administrator podejmie decyzję o skróceniu okresu przechowywania do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. W przypadku nowych pracowników, zatrudnionych 1.01.2019 r. lub później akta pracownicze będą przechowywane – w trakcie trwania stosunku pracy oraz przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy;
 • dane przetwarzanie na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu aż te roszczenia się przedawnią.


8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo żądania ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w związku z zatrudnieniem, wskazanych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi danych zawarcie z Panią/Panem umowy o pracę.

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z zatrudnieniem, innych niż wskazane w art. 221 § 1, § 2 Kodeksu pracy, jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi Administratorowi pozyskanie dodatkowych informacji o Pani/Pana kwalifikacjach, pozyskanie danych kontaktowych w celu komunikacji Administratora danych z Panią/Panem.

12. Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest – jeżeli Administrator ich zażąda – obowiązkiem (wymogiem) wynikającym z przepisów prawa.

13. Administrator przetwarza dane o tym, czy był Pani/Pan skazana/ny prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i w tym zakresie jest uprawniony do uzyskania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o Pani/Panu. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Administrator jest także zobowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Przetwarzanie danych o karalności jest niezbędne, aby Administrator mógł wykonać zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.