Podstawy prawne działalności merytorycznej ROA

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575,z późn. zm.)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610);

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1303);