Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej.

Propozycja dziecka.
Przedstawienie rodzinie propozycji dziecka. Przedstawienia dziecka dokonuje podczas rozmowy pracownik ROA. Rodzinie udostępniane są wszystkie informacje zawarte w karcie dziecka, za wyjątkiem adresu zamieszkania rodziców dziecka oraz ewentualnie zdjęcie dziecka. Rodzina podejmuje decyzję dotyczącą wyrażenia zgody lub rezygnacji z kontaktu.

Pierwsze spotkanie z dzieckiem.
Spotkanie zapoznawcze rodziny z dzieckiem odbywa się w miejscu pobytu dziecka lub innym miejscu wskazanym przez opiekuna dziecka, w obecności pracownika ROA, po powiadomieniu opiekuna prawnego dziecka. 

Kontynuacja kontaktów rodziny z dzieckiem.
Rodzina kontynuuje kontakty z dzieckiem w celu poznania dziecka i nawiązania z nim więzi emocjonalnej. W czasie kontynuowania spotkań z dzieckiem rodzina jest w stałym kontakcie z prowadzącym ją pracownikiem ROA, przekazując informacje o ich częstotliwości i sposobie przebiegu. Pracownik ROA monitoruje częstotliwość i jakość kontaktów rodziny z dzieckiem.

Wniosek o przysposobienie.
Wniosek o przysposobienie dziecka składany jest do sądu zgodnie z właściwością. Wniosek przygotowuje rodzina przysposabiająca dziecko przy pomocy pracownika ROA. Wniosek o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów, we właściwym sądzie rejonowym składa w imieniu wnioskodawców ROA.

Okres preadopcyjny – powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom w miejscu ich zamieszkania.
W trakcie okresu preadopcyjnego pracownik ROA utrzymuje kontakt z rodziną i monitoruje przebieg okresu preadopcyjnego. Rodzina informuje ROA o istotnych zdarzeniach występujących w rodzinie (choroba dziecka, pobyt w szpitalu, dłuższe wyjazdy rodziny, problemy wychowawcze). Pracownik ROA odwiedza rodzinę w celu oceny sytuacji dziecka i rodziny, i składa do sądu informacje dotyczącą przebiegu okresu preadopcyjnego. Częstotliwość wizyt w rodzinie uzależniona jest od potrzeb rodziny i dziecka oraz dyspozycji wydanych przez sąd.

Udział w posiedzeniach sądu w sprawach o przysposobienie.
Pracownik ROA przygotowuje rodzinę do udziału w sprawie o przysposobienie, towarzyszy rodzinie w sądzie i bierze udział w posiedzeniu sądu, o ile sąd wyrazi na to zgodę.

Współpraca z rodziną po orzeczeniu przysposobienia.
ROA udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinie, która przysposobiła dziecko – na jej wniosek.