Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych.

  1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. (art. 1141 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy)
  2. Kandydaci mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Adopcje związane z przemieszczeniem dziecka poza granice Polski realizowane są przez wyznaczone ośrodki adopcyjne.
  3. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 § 1 k.r.o.) lub osoba samotna.
  4. Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka (art. 116 § 1 k.r.o.).
  5. Kandydaci powinni posiadać odpowiednią motywację do przysposobienia dziecka lub dzieci (art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny…).
  6. Niekaralność kandydatów powinna być potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego (art. 161 ust.2 pkt 11 ustawy o wspieraniu rodziny…).
  7. Kandydatami mogą być osoby, których sytuacja osobista, zdrowotna, rodzinna, dochodowa i majątkowa nie daje przeciwwskazań do przysposobienia dziecka, umożliwia im czynną opiekę nad dzieckiem oraz pozwala na sprawne funkcjonowanie w rolach rodzicielskich (art..156 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rodziny…). W uzasadnionych przypadkach może być konieczne przedstawienie przez kandydata dodatkowego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę, stwierdzającego brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem z tytułu istniejącego schorzenia.
  8. Do ROA przyjmowani są kandydaci, którzy byli diagnozowani i uzyskali kwalifikacje w innym ośrodku adopcyjnym, po przedstawieniu opinii lub kwalifikacji na rodzinę adopcyjną oraz świadectwa ukończenia szkolenia.
  9. Kandydaci wyrażają pisemnie gotowość poddania się wymaganej przez Ośrodek procedurze adopcyjnej.
  10. Szczegółowe kryteria oraz standardy pracy ROA przedstawiane są kandydatom podczas pierwszego spotkania informacyjnego.