Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka

 1. Podanie z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka;
 2. Życiorysy kandydatów;
 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa a w przypadku kandydatów niebędących w związku małżeńskim – odpis zupełny aktu urodzenia (dokumenty aktualne);
 4. W przypadku kandydatów będących w kolejnym związku małżeńskim – wyrok rozwodowy lub akt zgonu pierwszego małżonka (do wglądu); 
 5. W przypadku kandydatów zatrudnionych – zaświadczenia z pracy, potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków;
 6. W przypadku kandydatów prowadzących działalności gospodarczą – kopia zezwolenia na prowadzenie działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatku oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS; 
 7. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami KRUS; 
 8. W przypadkach uzyskiwania dochodów (m.in. renta, emerytura, świadczenie z urzędu pracy) dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów;
 9. Roczne zeznania podatkowe kandydatów (PIT) przedkładane do wglądu podczas wywiadu adopcyjnego, przeprowadzanego w miejscu zamieszkania kandydatów; 
 10. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające stwierdzenie o możliwości sprawowania przez kandydata właściwej opieki nad dzieckiem. W przypadku kandydatów leczących się z powodu choroby przewlekłej w/w zaświadczenie uzupełnione zaświadczeniem od lekarza specjalisty; 
 11. W przypadku kandydatów posiadających dzieci – akt urodzenia dziecka (do wglądu); 
 12. Zdjęcie rodzinne;
 13. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny. 
 14. Złożenie przygotowanych przez ROA oświadczeń:
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w procedurze adopcyjnej,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z konsekwencjami prawnymi podawania nieprawdziwych danych.
  – oświadczenia: o braku uzależnień, o korzystaniu (lub nie) z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, dotyczące władzy rodzicielskiej kandydatów, o niekaralności.