Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem” Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego zwanego dalej w skrócie ROA w Łodzi informuje:

1) Administrator Danych
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z wykonywaniem swoich ustawowych zadań jest Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi. Adres: 91-420 Łódź, ul Pólnocna 27/29

2) Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest pracownik ROA (roa@lodzkie.pl, tel. 733 90 08)

3) Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • wykonywania obowiązków nałożonych na ROA w Łodzi przez przepisy prawa unijnego i krajowego w ramach realizacji ustawowych zadań ROA – art 6 ust. 1 lit ci lit e rozporządzenia, wykonywania obowiązków w zakresie dostępu do informacji publicznej wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1330) – art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia
  • wykonywania obowiązków w zakresie dostępu do informacji publicznej wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1330) – art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia, rozporządzenia, wykonywania praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych związanych z pełnieniem funkcji kierownika państwowej jednostki budżetowej – ROA w Łodzi – art 6 ust. 1 lit club lit. f rozporządzenia.

4) Odbiorcy danych osobowych:
Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom i organom władzy publicznej uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

5) Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa nie dłużej niż przez okres przechowywania wskazany w obowiązujących przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje:

  • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem.

7) Wymóg podania danych osobowych
Wymóg podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań ROA w Łodzi.

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.