Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP Informacje o adopcji Informacje o adopcji
WSPARCIE DLA RODZIN NATURALNYCH W KRYZYSIE OPIEKI NAD DZIECKIEM. Regionalny Ośrodek Adopcyjny udziela pedagogicznego i psychologicznego wsparcia rodzinom, które znalazły się w kryzysie opieki nad dzieckiem. Służy też wsparciem samotnym kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Pracownicy ROA udzielają fachowej porady odnośnie możliwych rozwiązań trudnej sytuacji życiowej poprzez: wskazywanie form pomocy społecznej i instytucji, które mogą jej udzielić, przekazywanie informacji o możliwościach umieszczenia dziecka w opiece zastępczej i udzielanie pomocy w tym zakresie, w sytuacji, gdy taka jest decyzja samotnej matki lub rodziców - pomaganie w umieszczeniu dziecka w nowej rodzinie adopcyjnej. UWAGA! Każdy rodzic ma prawo wyrazić zgodę w Sądzie na anonimowe przysposobienie swojego dziecka przez nieznaną mu rodzinę (tzw. zrzeczenie). Zgoda ta może być wyrażona dopiero po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. Pracownicy ROA pomagają w przejściu przez tę trudną sytuację, a następnie w znalezieniu nowej rodziny, najlepszej dla dziecka.
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Podstawy prawne działalności ROA Ochrona danych osobowych
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem