Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych Zajęcia warsztatowe dla przyszłych rodziców adopcyjnych prowadzone są w ROA na  podstawie dwóch programów:  1. Program PRIDE: Adopcja. Program jest owocem wieloletnich starań specjalistów zajmujących się problematyką  adopcji i rozwoju dziecka, a także tysięcy rodzin zastępczych i adopcyjnych.  Z powodzeniem realizowany jest w krajach europejskich oraz na kontynencie  amerykańskim. Polska wersja programu dostosowana jest do wymogów krajowych  (zatwierdzona jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i uwzględnia  specyfikę  pracy na rzecz tworzenia rodzin adopcyjnych w Polsce. 2. Program "Q adopcji" Program szkolenia został opracowany przez specjalistów Regionalnego Ośrodka  Adopcyjnego w Łodzi. Zakres programowy szkolenia obejmuje zagadnienia wymienione  w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.  w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272,  poz.1610) i jest aktualizowany i uzupełniany o najnowsze ustalenia nauk pedagogicznych  i psychologicznych. Jest zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Cały cykl szkoleniowy obu programów trwa ok. 3 miesięcy i obejmuje spotkania grupowe  (raz w tygodniu) i konsultacje indywidualne. Udział w szkoleniu ma dostarczyć  odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jakie są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji  o adopcji. Każdy z programów pomaga spojrzeć na świat oczami dziecka osamotnionego   poprzez  pryzmat jego potrzeb, pragnień, a także obaw i lęków. Przyszli rodzice znajdą  w nim odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z tworzeniem nowych więzi  w życiu dziecka, wspieraniem go w zrozumieniu swej przeszłości i budowaniu poczucia  własnej wartości. Poprzez udział w szkoleniu kandydaci będą mogli rozwijać kompetencje z zakresu opieki i wychowania. Szkolenie umożliwia również spotkanie z rodzinami  adopcyjnymi, które chętnie dzielą się swym doświadczeniem rodzicielskim i opowiedzą  o drodze, którą podążają już wspólnie z dziećmi. Zarówno PRIDE, jak i "Q adopcji"  pozwalają także nam, pracownikom Ośrodka, lepiej poznać Państwa jako kandydatów na  przyszłych rodziców. … A wszystko to ma jak najlepiej służyć dzieciom, dla których poszukujemy bezpiecznych i spokojnych domów oraz rodzicom, którzy spragnieni są opieki nad dzieckiem i  świadomi  wagi podejmowanej decyzji… 
Informacje o adopcji Informacje o adopcji REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA Ochrona danych osobowych
Informacje dotyczące szkolenia