Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej. I. Przedstawienie rodzinie propozycji dziecka. Przedstawienia dziecka dokonuje podczas rozmowy pracownik ROA. Rodzinie  udostępniane są wszystkie informacje zawarte w karcie dziecka, za wyjątkiem adresu  zamieszkania rodziców dziecka oraz ewentualnie zdjęcie dziecka. Rodzina podejmuje  decyzję dotyczącą wyrażenia zgody lub rezygnacji z kontaktu.                    II. Pierwsze spotkanie z dzieckiem. Spotkanie zapoznawcze rodziny z dzieckiem odbywa się w miejscu pobytu dziecka  lub innym miejscu wskazanym przez opiekuna dziecka, w obecności pracownika  ROA, po powiadomieniu opiekuna prawnego dziecka.   III.  Kontynuacja kontaktów rodziny z dzieckiem.  Rodzina kontynuuje kontakty z dzieckiem w celu poznania dziecka i nawiązania z nim  więzi emocjonalnej. W czasie kontynuowania spotkań z dzieckiem rodzina jest  w stałym kontakcie z prowadzącym ją pracownikiem ROA, przekazując informacje  o ich częstotliwości i sposobie przebiegu. Pracownik ROA monitoruje częstotliwość  i jakość kontaktów rodziny z dzieckiem. IV. Wniosek o przysposobienie.  Wniosek o przysposobienie dziecka składany jest do sądu zgodnie z właściwością.  Wniosek przygotowuje rodzina przysposabiająca dziecko przy pomocy pracownika  ROA. Wniosek o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów, we właściwym  sądzie rejonowym składa w imieniu wnioskodawców ROA.  V. Okres preadopcyjny - powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom  w miejscu ich zamieszkania. W trakcie okresu preadopcyjnego pracownik ROA utrzymuje kontakt z rodziną  i monitoruje przebieg okresu preadopcyjnego. Rodzina informuje ROA o istotnych  zdarzeniach występujących w rodzinie (choroba dziecka, pobyt w szpitalu, dłuższe  wyjazdy rodziny, problemy wychowawcze). Pracownik ROA odwiedza rodzinę w celu  oceny sytuacji dziecka i rodziny, i składa do sądu informacje dotyczącą przebiegu  okresu preadopcyjnego. Częstotliwość wizyt w rodzinie uzależniona jest od potrzeb  rodziny i dziecka oraz dyspozycji wydanych przez sąd. VI. Udział w posiedzeniach sądu w sprawach o przysposobienie.  Pracownik ROA przygotowuje rodzinę do udziału w sprawie o przysposobienie,  towarzyszy rodzinie w sądzie i bierze udział w posiedzeniu sądu, o ile sąd wyrazi na  to zgodę. VII. Współpraca z rodziną po orzeczeniu przysposobienia.  ROA udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego rodzinie, która  przysposobiła dziecko - na jej wniosek.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA Ochrona danych osobowych
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej