Wykaz dokumentów składanych do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 1 . Podanie z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka; 2 . Życiorysy kandydatów; 3 . Odpis zupełny aktu małżeństwa - aktualny (w przypadku osoby samotnej - odpis aktu urodzenia). 4 . W przypadku, gdy jest to kolejny związek małżeński-sentencja rozwodowa; 5 . Zaświadczenia z pracy, potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków; 6 . Opinie z zakładu pracy; 7 . W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kopia zezwolenia na prowadzenie działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS; 8 . W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami KRUS; 9 . Roczne zeznanie podatkowe, przedkładane podczas wywiadu adopcyjnego, przeprowadzanego w miejscu zamieszkania; 1 0 . Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny; 1 1 . Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu; 1 2 . W przypadku choroby przewlekłej - zaświadczenie od lekarza specjalisty. Ponadto ROA zwraca się z prośbą o: oświadczenie o braku uzależnień, oświadczenie o korzystaniu (lub nie) z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, oświadczenie odnośnie władzy rodzicielskiej, że kandydaci nie byli jej pozbawiani, nie była im zawieszana, ograniczana ani nie wyrażali zgody na anonimowe przysposobienie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami prawnymi podawania nieprawdziwych danych, akt urodzenia dziecka - w przypadku, gdy rodzina posiada już dziecko, zdjęcie rodzinne.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów składanych do ROA