Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Wykaz dokumentów składanych do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 1. Podanie z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka; 2. Życiorysy kandydatów; 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa - aktualny (w przypadku osoby samotnej - odpis  aktu urodzenia).  4. W przypadku, gdy jest to kolejny związek małżeński-sentencja rozwodowa; 5. Zaświadczenia z pracy, potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków; 6. Opinie z zakładu pracy; 7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kopia zezwolenia  na prowadzenie działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu  z podatkiem oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS; 8. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy  o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie o niezaleganiu  z opłatami KRUS; 9. Roczne zeznanie podatkowe, przedkładane podczas wywiadu adopcyjnego,  przeprowadzanego w miejscu zamieszkania;  10. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny; 11. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia, wydane przez lekarza  pierwszego kontaktu;  12. W przypadku choroby przewlekłej - zaświadczenie od lekarza specjalisty. Ponadto ROA zwraca się z prośbą o: oświadczenie o braku uzależnień, oświadczenie o korzystaniu (lub nie) z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, oświadczenie odnośnie  władzy rodzicielskiej, że kandydaci nie byli jej pozbawiani,  nie była im zawieszana, ograniczana ani nie wyrażali zgody na anonimowe  przysposobienie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami prawnymi podawania  nieprawdziwych danych,  akt urodzenia dziecka - w przypadku, gdy rodzina posiada już dziecko, zdjęcie rodzinne. 
Informacje o adopcji Informacje o adopcji REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów składanych do ROA