Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych, którzy zgłoszą się do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi lub Filii ROA w Piotrkowie Tryb. 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej  kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się  z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo  ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten  jej nie dotyczy. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć  odpowiednia różnica wieku. (art. 1141 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy)  2. Kandydaci mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (art. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Adopcje związane  z przemieszczeniem dziecka poza granice Polski realizowane są przez wyznaczone  ośrodki adopcyjne. 3. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115  § 1 k.r.o.) lub osoba samotna. 4. Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego  małżonka (art. 116  § 1 k.r.o.).  5. Kandydaci  powinni posiadać odpowiednią motywację do przysposobienia dziecka lub  dzieci (art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny…).  6. Niekaralność kandydatów  powinna być potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru  Karnego (art. 161 ust.2 pkt 11 ustawy o wspieraniu rodziny…).  7. Kandydatami mogą być osoby, których sytuacja osobista, zdrowotna, rodzinna, dochodowa  i majątkowa nie daje przeciwwskazań do przysposobienia dziecka, umożliwia im czynną  opiekę nad dzieckiem oraz pozwala na sprawne funkcjonowanie w rolach rodzicielskich  (art..156 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rodziny…). W uzasadnionych przypadkach może  być konieczne przedstawienie przez kandydata dodatkowego zaświadczenia lekarskiego  wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę, stwierdzającego brak  przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem z tytułu istniejącego schorzenia.  8. Do ROA, w miarę możliwości organizacyjnych Ośrodka, przyjmowani są kandydaci, którzy  byli diagnozowani i uzyskali kwalifikacje w innym ośrodku adopcyjnym, po przedstawieniu  opinii lub kwalifikacji na rodzinę adopcyjną oraz świadectwa ukończenia szkolenia.  9. Kandydaci wyrażają pisemnie gotowość poddania się wymaganej przez Ośrodek  procedurze adopcyjnej.  10. Szczegółowe kryteria oraz standardy pracy ROA przedstawiane są kandydatom podczas  pierwszego spotkania  informacyjnego.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA Ochrona danych osobowych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Adopcja